al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie

Wydawca czasopisma Niepodległość i Pamięć

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informacje dotyczące procedur obowiązujących w czasopiśmie Niepodległość i Pamięć

 

Redakcja kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” akceptuje i szanuje ustaloną zasadę, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” stanowi przejaw łamania rzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki występowania tego rodzaju zjawisk będą po udokumentowaniu stanowczo napiętnowane jako przejawy nagannego naruszania zasad etyki przyjętych w świecie nauki.

Redakcja stosuje zalecenia zawarte w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

 

Informacje o licencjach i otwartości

 

Procedury recenzowania czasopisma Niepodległość i Pamięć

 

1.      Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów ‒ po wstępnej ocenie formalnej dokonanej przez kolegium redakcyjne. Nie dotyczy to artykułów zamawianych przez Redakcję.

2.      Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

3.      W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie przez nich stosownego oświadczenia w dokumencie metryka tekstu.

4.      Każdy artykuł zostaje skierowany do dwóch recenzentów, których lista jest publikowana corocznie na stronie internetowej „Niepodległości i Pamięci” i w poszczególnych numerach w wersji papierowej.

5.      Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości.

6.      Autor, po zapoznaniu się z recenzjami, poprawia artykuł i odsyła go do redakcji.

7.      Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

8.      Procedura recenzowania uwzględnia poniższe zasady:

·         do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

·         autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),

·         pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący  warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

·         kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

·         nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

 

Adres redakcji czasopisma Niepodległość i Pamięć

Muzeum Niepodległości 

al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

tel. 228269091

e-mail. nip@muzeumniepodleglosci.art.pl

 

 

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Czasopismo humanistyczne Niepodległość i Pamięć ma już wieloletnią tradycję. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku.

 

Kwartalnik Niepodległość i Pamięć poświęcony jest ojczystej historii, kulturze i sztuce, wiele uwagi staramy się poświęcić zagadnieniom dotyczącym polskich ruchów niepodległościowych, społecznych i obywatelskich na przestrzeni XVIII–XX wieku.

Na łamach czasopisma Niepodległość i Pamięć przedstawiamy artykuły, materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym czynnie uczestniczy Muzeum Niepodległości w Warszawie, źródła, recenzje, bibliografie. Mamy nadzieję, że czasopismo Niepodległość i Pamięć stanie się nie tylko miejscem, w którym będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem dla twórczych polemik, toczonych z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

Druk czasopisma Niepodległość i Pamięć jest możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Archiwalne numery czasopisma Niepodległość i Pamięć są dostępne również w Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ostatniej ewaluacji polskich czasopism z dnia 9 lutego 2021 roku przyznało „Niepodległość i Pamięć” 20 punktów.

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Poz. 31101 - Niepodległość i Pamięć 1427-1443 - 20 pkt archeologia; historia; literaturoznawstwo;

 

Czasopismo Niepodległość i Pamięć jest indeksowane w następujących bazach:

 

  • Index Copernicus (IC)
  • POL-index
  • BazHum database of humanities journals
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Niepodległość i Pamięć

Prenumerata

NAJNOWSZY NUMER

 

Redakcja:

 

Krzysztof Bąkała (muzealnictwo),

dr Paweł Bezak (zastępca redaktora naczelnego, historia

wojskowości), dr Wojciech Borkowski (archeologia),

Jan Engelgard (historia),

Grażyna Fal(członek kolegium),

Małgorzata Izdebska-Młot (redaktor językowy),

dr hab., prof. PUNO Zbigniew Judycki (biografistyka),

dr Beata Michalec (varsaviana),

Halina Murawska (bibliologia),

Dorota Panowek (sekretarz redakcji),

Ewelina Pilawa-Soroka (redakcja techniczna),

dr Jan Sęk (członek kolegium),

dr Tadeusz Skoczek (redaktor naczelny),

Bożena Tomczyk (prenumerata),

dr Endre László Varga (członek kolegium),

dr Ladislav Volko (członek kolegium),

Justyna Wyszyńska (promocja i marketing),

ks. dr Jerzy Zając (członek kolegium),

dr hab., prof. AFiB. Jolanta Załęczny (członek kolegium),

Łukasz Żywek (źródła)

 

 

 

Wydawca

Muzeum Niepodległości

 

 

Adres redakcji: Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa tel. 228269091 nip@muzeumniepodleglosci.art.pl

ISSN 1427-1443

Rada naukowa:

 

 

Prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

doc. dr Olga Gorbaczewa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Jacek Knopek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

dr hab. prof. UP Marek Władysław Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr hab. prof. AFiB Radosław Lolo (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku)

prof. dr Henryk Malewski (Stowarzyszenie Naukowców Polskich Litwy)

dr hab. prof. UJ Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Beata K. Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie)

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku)

prof. dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Maciej Szymczyk (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju),

prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW (Narodowe Centrum Kultury)

prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Recenzenci naukowi:

 

 

dr Adam Buława (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (Polskie Towarzystwo Historyczne)

dr Ewa Jaska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

prof. dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab., prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

o. prof. dr hab. Roland Prejs (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

dr hab., prof. KUL Cezary Taracha (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

 Procedura  przyjmowania tekstów przez redakcję

Wymogi edytorskie

Formularz wstępnego przyjęcia 

tekstu przez redakcję

Prawa autorskie  

wzór umowy

Formularz recenzji artykułu oddanego do Niepodległość i Pamięć 

Numery Archiwalne Niepodległość i Pamięć 

   dostępne także: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/503/ oraz http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra

 

Nr. 65  pdf

Nr. 66 pdf

Nr. 67 pdf

Nr. 68 pdf

Nr. 69 pdf

Nr. 70 pdf

Etiam convallis nec tellus id dictum. Aenean euismod, velit at facilisis scelerisque, purus nibh porta elit, eu placerat nunc enim eu velit.

Etiam convallis nec tellus id dictum

Maecenas leo lectus, bibendum at sodales nec, iaculis ac diam. Donec eu dui ac elit tristique cursus sit amet id ipsum. Mauris non dignissim purus.

Donec eu dui ac elit tristique

Nullam nec massa at elit fringilla pharetra quis sit amet magna. Pellentesque iaculis nibh eget nisi interdum, ut ornare nisi scelerisque.

Mauris dui magna porttitor

Integer vitae gravida nunc, a varius nunc. Maecenas leo lectus, bibendum at sodales nec, iaculis ac diam.

Etiam convallis nec tellus id dictum.

Ut in aliquam sem, laoreet fringilla lacus. Vestibulum ullamcorper auctor mi a posuere. In posuere, ligula et porta consectetur.

Vivamus ligula ligula

Vivamus ligula ligula, tempus nec rutrum eleifend, rutrum sed massa. Aliquam nec arcu et lacus vulputate placerat.

Fusce tempus, leo vulputate consequat placerat

Spis Treści